ماه: مارس 2022

امروز چنان مستم کز خویش برون جستم

اگر همینجا تمام شود، راضی­‌ام! این جمله را نامجو گفت. با درمانده­‌ترین حالتی که از او دیده بودم. حق داشت. حق دارد. می­‌داند و می­‌فهمد که دنیا پشیزی ارزش ندارد. من اما راضی­‌ام نه آن رضایتی که نامجو می­‌گوید. راضی­‌ام چون با شرافت زیسته­‌ام. غم دارم. مستاصل و حیران‌ ام. افسرده و ملول ام. در …