ماه: دسامبر 2022

پوست انداختن . [ اَ ت َ ] (مص مرکب ) از پوست دررفتن. سخت رنج دیدن . رنجی فراوان بردن برای نیل بمقصودی .سخت تعب بردن از درازی یا سختی کار یا راه یا هوا

بعد از الف پائولوکوئیلیو، روزها در راه شاهرخ مسکوب قشنگ‌ترین خاطره نویسی یا حتی حدیث نفسی بود که خواندم. از پیشگفتار: روزهای عمر در ما می‌گذرند بی آنکه دیده شوند. از بس همزاد همدیگرند. همه تکرار یک نُت و یک تصویر مکرر که نه شنیدنی است و نه دیدنی. عبور شبحی بی صورت و صوت …